Dino Chou - China

2006 Solo 13178 km 長途騎行,途經中國14省204縣

2008 新藏縣 219 國道

2012 新疆阿克蘇出發,再戰

新藏縣 219 國道

2012 川藏北線進藏 

2013 太白山高海拔全山地穿越

2014 西藏丙察察

2016 再戰

丙察察

2018 穿越蒙古國

 

 

Xtouring Gear List 

XTOURING Handlebar Bag DRY Bundle


XTOURING Frame Bag M

XTOURING Almighty Cup

XTOURING Top Tube Bag

XTOURING Saddle Bag DRY M + Anti Sway Bundle